Pályázatok

Szakmai gyakorlati ösztöndíj

Kategória: ÁJK pályázat
Hozzáadva: 2016-01-28
Lejárat ideje: 2016-02-16

Szakmai gyakorlati ösztöndíj

A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi KarDiákjuttatási és Kollégiumi Bizottsága (továbbiakban DJKB) a 2015/2016-os tanév tavaszi szemeszterére pályázatot ír ki a mai napon szakmai gyakorlati ösztöndíj elnyerésére.

 Szakmai gyakorlati ösztöndíjra jogosult hallgató, aki államilag támogatott, teljes idejű alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, mesterképzésben vesz részt.

Szakmai gyakorlati ösztöndíj a képzési és kimeneti követelményben meghatározott legfeljebb fél éves összefüggő gyakorlaton résztvevő hallgatónak, pályázat alapján, legfeljebb egy tanulmányi félévre adható juttatás.

A szakmai gyakorlati ösztöndíjban részesülhet az a hallgató, aki kötelező szakmai gyakorlatát az egyetem székhelyétől, illetve telephelyétől (továbbiakban: képzési hely) eltérő helyen teljesíti, és e helyen nem részesül kollégiumi ellátásban és a szakmai gyakorlat végzésének helye és a lakóhelye közötti távolság legalább 30 km.

A pályázati kérelmet a DJKB-hoz, félévente az erre rendszeresített formanyomtatványon, papír alapon kell benyújtani. A formanyomtatvány elérhető a következő oldalon: ITT. A pályázat elbírálása a fentieken túl, a hallgató szociális körülményei alapján, a rendszeres szociális ösztöndíj elbírálására vonatkozó szabályok, illetve pontrendszer szerint történik. A pályázónak a szociális körülményei igazolásán túl a kérelemhez mellékelnie kell a szakmai gyakorlóhely igazolását. A pályázónak nem kell külön igazolnia a szociális helyzetére vonatkozó adatokat, amennyiben adott félévben a hallgató egyéb szociális juttatás iránti kérelmet nyújtott be, és ahhoz már csatolta a szükséges dokumentumokat. [TJSZ. 21/A. § (1)-(4) bek.]

Amennyiben a hallgató a 2015/2016-os tanév tavaszi szemeszterében rendszeres szociális ösztöndíjra pályázott, úgy az abban a pályázatban megadott szociális helyzet kerül figyelembe vételre.

Amennyiben a hallgató nem adott be rendszeres szociális ösztöndíj pályázatot, úgy a következő dokumentumok csatolása kötelező:

a)      Szakmai gyakorlat pályázati űrlap formanyomtatvány, amely elérhető az alábbi oldalon: ITT
b)      A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 6. sz. mellékletének a PTE Térítési és Juttatási Szabályzatának 2/2. sz. melléklete (Rendszeres szociális ösztöndíj és alaptámogatás papír alapú űrlapja), valamint az ahhoz tartozó kitöltési útmutatóban meghatározott csatolandó dokumentumok. A formanyomtatványok a következő oldalon érhetőek el:      

http://pte.hu/hallgatoi_szabalyzatok_nyomtatvanyok

 A pályázatok benyújtási határideje 2016. február 15.

 

Szociális juttatásra jogosult hallgató: az a teljes idejű felsőfokú szakképzésben, alap- és mesterképzésben, illetve egységes, osztatlan képzésben, valamint doktori képzésben részt vevő hallgató, aki

a)      államilag támogatott képzési formában, vagy magyar állami (rész)ösztöndíjasként vesz részt, vagy
b)      tanulmányait államilag támogatott képzési formában kezdte meg és az adott szakon,
szakképzésben megkezdett féléveinek száma alapján jogosult lenne államilag támogatott képzésben való részvételre. [TJSZ. 2. § (1) g]

A pályázatot kérjük a PTE ÁJK DJKB  irodáján leadni, vagy postai úton elküldeni az alábbi címre:7622 Pécs Dohány u. 1-3. 016-os iroda

 

 A pályázó által alá nem írt, késve leadott pályázatokat a Bizottságnak nem áll módjában elfogadni!

 Felhívjuk a figyelmet, hogy a fellebbezési eljárás során hiánypótlásra nincs lehetőség!

 

Pécs, 2016. január 28.