Pályázatok

ÓNA pályazati felhívás

Kategória: ÁJK pályázat
Hozzáadva: 2016-11-23
Lejárat ideje: 2016-12-08

Az Óriás Nándor Alapítvány pályázati felhívása

Az Óriás Nándor Alapítvány a Jogászképzésért alapítványi kuratóriuma határozatot hozott az Óriás Nándor-díj 2016. évi kiadásáról. Az 5/2014. (XII. 22.) sz. határozat 1. sz. Mellékletében foglalt Szabályzat 2-3. §-a alapján a kuratórium
PÁLYÁZATI FELHÍVÁST
tesz közzé az Óriás Nándor-díj elnyerésére.
Pályázatot nyújthat be:
 a PTE ÁJK jogász szakán hallgatói jogviszonyban álló joghallgató, vagy
 abszolutóriummal rendelkező záróvizsgázó, vagy
 a pályázat kiírásának tanévében záróvizsgázott hallgató.
A pályázat beadási határideje: 2016. december 8.
A pályázatok elbírálásának és a díj odaítélésének határideje: 2016. december 18.
A díj ünnepélyes átadásának helye és ideje: az Alapítvány kuratóriuma erről a díj odaítélését követően dönt.
A pályázat beadásának módja: a pályázatot a pályázónak írásban, egy példányban, lezárt borítékban az Alapítványhoz címezve Kovács Enikő adminisztrátornál (PTE ÁJK Z épület, Z103-as iroda) kell leadni, a leadásról az adminisztrátor átvételi elismervényt állít ki.
A pályázat nem jeligés.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
 a pályázó következő adatait: név, EHA-kód, állandó lakcím, levelezési cím, szemeszter, e-mail cím, telefonszám,
 a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázó a pályázati feltételeket megismerte és elfogadta,
 a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a kuratórium a pályázónak a pályázatban szereplő adatait megismerheti,
 a pályázó hozzájárulását ahhoz, hogy a pályázata kedvező elbírálása esetén eredményét a kuratórium a PTE ÁJK honlapján közzétegye,
 a pályázó fényképes életrajzát,
 a pályázó tanulmányi és vizsgaeredményeit tanúsító bizonyítványának a PTE ÁJK Tanulmányi Osztálya által hitelesített másolatát,
 a pályázó szakmai előmenetelét és a 8–9. § szerinti, a pályázat alapvető feltételeinek meglétét, illetve az elbírálásánál előnyt jelentő tények valóságát alátámasztó okiratok másolatát, továbbá
 minden olyan egyéb dokumentum másolatát, amely a pályázó álláspontja szerint előmozdítja pályázata eredményességét.
A pályázat alapvető feltételei:
 legalább jó (4) rendű alapvizsga a „Római jog” elnevezésű kötelező tárgyból,
 a pályázat benyújtását megelőző négy félévben 4,0 vagy afeletti súlyozott tanulmányi átlag,
 egy középfokú állami C-típusú vagy azzal megegyező értékű nyelvvizsga bármely élő idegen
nyelvből.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 az OTDK Állam- és Jogtudományi Szekciójában I., II. vagy III. helyezés, különdíj, vagy a
„Legjobb Opponens” díja,
 a Köztársasági Ösztöndíj,
 a tanszéki demonstrátori tevékenység,
 országos vagy helyi tanulmányi vagy jogesetmegoldó versenyen vagy pályázaton eredményes –
azaz helyezéssel vagy díjazással járó – részvétel,
 tagság az Óriás Nándor Szakkollégiumban,
 tanszéki tudományos diákköri tagság,
 további, bármely fokú nyelvvizsga bármely élő idegen nyelvből,
 bármely fokú nyelvvizsga latin (vagy egyéb holt) nyelvből vagy latin érettségi,
 elnyert külföldi jogi tanulmányi ösztöndíj,
 tudományos publikációs tevékenység.
Az Óriás Nándor-díj a 2016. évben:
 egy db, a mellékelt szabályzatban található fénykép és leírás szerinti bronz plakett,
 egy db, a mellékelt szabályzatban található fénykép és leírás szerinti latin és magyar nyelvű
diploma,
 bruttó 30.000,- HUF, azaz harmincezer forint pénzjutalom.
Egyéb tudnivalók. A pályázatok érvénytelensége és elbírálása, a díj odaítélése, a jogorvoslatok rendje, a
kizárási szabályok, a díj átadása és a díjazás nyilvánossága tekintetében a mellékelt határozat és szabályzat
az irányadó.
Pécs, 2016. november 21.
Dr. Mohay Ágoston s.k.
a kuratórium elnöke
MELLÉKLET
Szabályzat az Óriás Nándor-díjról
I. fejezet
A pályázat kiírása
1. §
A pályázatot a kuratórium folyó év novemberében teszi közzé a PTE ÁJK kommunikációs
eszközei útján (hallgatói folyóirat, kari honlap, hirdetőtáblák), a helyben
szokásos módon, mind nyomtatott, mind elektronikus formában.
2. §
A pályázat kiírásában a kuratórium meghatározza a díj részeként
odaítélhető pénzjutalom összegét.
3. §
A pályázati kiírás tartalmaz egyebekben minden olyan körülményt, amelyet
a pályázónak a sikeres pályázat benyújtásához ismernie szükséges.
II. fejezet
A pályázati feltételek
4. §
A díjra az nyújthat be pályázatot, aki a PTE ÁJK jogász szakán hallgatói jogviszonyban
álló joghallgató, vagy abszolutóriummal rendelkező záróvizsgázó,
vagy a pályázat kiírásának tanévében záróvizsgázott hallgató.
5. §
A pályázat beadási határideje 2016. december 8. napja.
6. §
(1) A pályázatot a pályázónak írásban, egy példányban, az Alapítványhoz címezve
a PTE ÁJK Tanulmányi Osztályán kell leadnia, amely tényről
a Tanulmányi Osztály átvételi elismervényt állít ki.
(2) A határidőben benyújtott pályázatot a kuratórium nyilvántartásba veszi.
7. §
(1) A pályázat nem jeligés.
(2) A pályázatnak tartalmaznia kell:
a) a pályázó személyes adatait (azaz: név, EHA-kód, állandó lakcím,
levelezési cím, szemeszter, e-mail cím, telefonszám),
b) a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázó a pályázati
feltételeket megismerte és elfogadta,
c) a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a kuratórium a pályázónak
a pályázatban szereplő adatait megismerheti,
d) a pályázó hozzájárulását ahhoz, hogy a pályázata kedvező elbírálása esetén
eredményét a kuratórium – a nyilvánosság Preambulumban rögzített
elvét érvényesítve – a PTE ÁJK honlapján közzétegye,
e) a pályázó fényképes életrajzát,
f) a pályázó a tanulmányi és vizsgaeredményeit tanúsító bizonyítványának
a PTE ÁJK Tanulmányi Osztálya által hitelesített másolatát,
g) a pályázó szakmai előmenetelét és a 8–9. § szerinti, a pályázat alapvető
feltételeinek meglétét, illetve az elbírálásánál előnyt jelentő tények
valóságát alátámasztó okiratok másolatát, továbbá
h) minden olyan egyéb dokumentum másolatát, amely a pályázó
álláspontja szerint előmozdítja pályázata eredményességét.
8. §
A pályázat alapvető feltételei:
(1) legalább jó (4) rendű alapvizsga a „Római jog” elnevezésű kötelező tárgyból,
(2) a pályázat benyújtását megelőző négy félévben 4,0 vagy afeletti súlyozott tanulmányi átlag
(3) egy középfokú állami C-típusú vagy azzal megegyező értékű nyelvvizsga
bármely élő idegen nyelvből.
9. §
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
a) az OTDK Állam- és Jogtudományi Szekciójában I., II. vagy III. helyezés, különdíj,
vagy a „Legjobb Opponens” díja,
b) a Köztársasági Ösztöndíj,
c) a tanszéki demonstrátori tevékenység,
d) országos vagy helyi tanulmányi vagy jogesetmegoldó versenyen vagy pályázaton
eredményes – azaz helyezéssel vagy díjazással járó – részvétel,
e) tagság az Óriás Nándor Szakkollégiumban,
f) tanszéki tudományos diákköri tagság,
g) további, bármely fokú nyelvvizsga bármely élő idegen nyelvből,
h) bármely fokú nyelvvizsga latin (vagy egyéb holt) nyelvből vagy latin érettségi,
i) elnyert külföldi jogi tanulmányi ösztöndíj,
j) tudományos publikációs tevékenység.
10. §
(1) Érvénytelen a pályázat, ha azt a pályázó hiányosan vagy elkésetten terjesztette elő.
(2) A kuratórium az érvénytelen pályázatot elutasítja.
(3) A pályázatot érvénytelenség okából elutasító határozatot a kuratórium
a pályázó által megjelölt levelezési vagy email-címre megküldi.
(4) A kuratórium pályázatot elutasító határozata ellen jogorvoslatnak helye nincs.
III. fejezet
A pályázatok elbírálása és a díj odaítélése
11. §
(1) A díjat a kuratórium a felállított pályázati rangsor első helyezettjének ítéli oda.
(2) A díj megosztva nem ítélhető oda.
12. §
A pályázatok rangsorolásáról az Alapítvány kuratóriuma többségi határozatával dönt.
13. §
A díj odaítélését a kuratórium írásban indokolni köteles.
14. §
A kuratórium döntése ellen jogorvoslatnak helye nincs.
15. §
Kizárási szabályok
(1) A kuratóriumnak a díjjal kapcsolatos eljárásaiban nem vehet részt
az a tag (elnök, titkár, tag),
a) akinek a pályázó a Ptk. 8:1. §-ának 2. pontja szerinti hozzátartozója, vagy
b) akitől elfogultatlan döntés egyéb okból nem várható el (elfogultság).
(2) A kizárási okot a kizárási szabályokkal érintett köteles bejelenteni.
(3) A kizárási szabályok megsértésével hozott döntés érvénytelen.
(4) A kizárási szabályok megsértése miatt érvénytelen döntés esetén a pályázati eljárást az ésszerűen elvárható legrövidebb határidőn belül, de az érvénytelenség megállapításától számított legfeljebb negyed éven belül elölről, teljes terjedelmében meg kell ismételni.
(5) Az ekképp megismételt pályázati eljárásban
a) az alapeljárásban érvényes pályázatot benyújtott pályázónak elegendő a nyilatkozata arról, hogy pályázatát fenntartja,
b) az alapeljárásban elkésettség vagy hiányosság okán érvénytelen pályázatot benyújtott pályázók pedig újra pályázhatnak az általános feltételek és szabályok szerint.
IV. fejezet
A díj átadása és a díjazás nyilvánossága
16. §
(1) A díj odaítélése esetén a nyertes pályázó a díjat a kuratórium
által megjelölt időpontban és helyszínen veheti át.
(2) A díjat a kuratórium által kijelölt kuratóriumi tag (elnök, titkár, tag),
vagy a kuratórium által felkért más személy adja át.
(3) A díj átadásakor ismertetni kell az indokolást (laudációt) is.
17. §
A díjazott személyének és a laudációnak a közzétételéről az Alapítvány a PTE ÁJK-n szokásos módon – hirdetőtábla, kari honlap, írott médiumok – gondoskodik.
* * *