Pályázatok

Erasmus+ 2015/2016. tanév őszi pótpályázat

Kategória: ÁJK pályázat
Hozzáadva: 2015-09-08
Lejárat ideje: 2015-09-30

PÓTPÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Pécsi Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Kara pályázatot

ír ki a 2015/2016. tanév 2. félévében Erasmus+ hallgatói tanulmányi

mobilitási programban való részvételre

 

FIGYELEM! A RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS A DOKUMENTUM TÁRBAN TALÁLHTÓ!

 

Célja, hogy lehetővé tegye oktatási, nyelvi és kulturális tapasztalatok megszerzését egy másik program országbeli felsőoktatási intézményben. A tanulmányi célú mobilitásnak elő kell segítenie a hallgató tanulmányi előmenetelét és személyes képességeinek fejlesztését. Az Erasmus program keretében a pályázaton nyertes hallgatók lehetőséget kapnak Európai Uniós partneregyetemeink egyikén részképzésben részt venni (lehetőséget kapnak arra, hogy a külföldi egyetem saját hallgatóival megegyező státusban fogadja őket, nem kell tandíjat fizetniük és a kint teljesített vizsgáik itthoni tanulmányi kötelezettségükbe tanszéki engedéllyel beszámíthatók). A tanulmányutak célja félév- áthallgatás, a szakdolgozat elkészítése. A mobilitás csak akkor valósulhat meg, ha a külföldi tanulmányokat a küldő intézmény elfogadja és azt a hallgató itthoni előmenetelébe (a PTE-s kreditszámokon) beszámítja. A külföldi tanulmányok minimális időtartama 91 nap. Az Erasmus-program keretében külföldön teljesítő hallgatók:

 3-10 hónapot töltenek külföldön;

 a fogadó intézményben nem fizetnek tandíjat;

 itthon is beiratkoznak, aktív hallgatói státuszt létesítenek, esetleges itthoni

tandíjukat kifizetik és rendes ösztöndíjukat a külföldi tartózkodás idejére is

 külföldön végzett tanulmányaikkal az itthoni tanulmányi kötelezettségeik egy

részét kiváltják (a két együttműködő tanszék a hallgató kiutazása előtt

megállapodik arról, hogy a hallgató mely kurzusokat fogja elvégezni a külföldi

egyetemen). A külföldön teljesítendő szemeszterekre meghatározott kreditszámot

a kari Erasmus Szabályzat rögzíti.

 PhD hallgatók a képzési tervükben meghatározott kutatási tevékenységet is

teljesíthetnek a partneregyetemen részképzés keretében;

 

A pályázat benyújtásának határideje és módja:

A pályázatot legkésőbb 2015. szeptember 30. 16. óráig Szabó Brigitta külügyi referens részére (ÁJK „Z” épület, földszint 015.szoba) kell benyújtani személyesen. Elérhetőségi adatok: E-mail: szabo.brigitta@ajk.pte.hu, Telefon: 72/501-500/23241. A hiányos, feltételeknek nem megfelelő, olvashatatlan vagy határidő után érkező pályázatokat nem áll módunkban elfogadni. A pályázat előkészítése során ellenőrizze a partneregyetemek honlapjain a kurzuskínálatot, tájékozódjon arról, hogy milyen nyelven és milyen képzési szinten (alap-, vagy mesterképzés) hirdetnek kurzusokat. A pályázatról, a partnerintézményekben folyó képzésekről bővebb információt a kari koordinátor ad. A partnerintézmények adatai a http://erasmus.pte.hu honlapon is elérhetőek. Bővebb felvilágosítás: Szabó Brigitta külügyi referens elérhetőségein. A benyújtott pályázatok elbírálása: A benyújtott pályázatokat a kar Pályázati és Ösztöndíj Bizottsága bírálja el legkésőbb 2015. október 15.-ig. A bírálati szempontokat a kar pályázatot elbíráló bizottságának ügyrendje rögzíti. A végső döntést a Kar dékánja hozza meg.

 A pályázatok elbírálásának általános szempontjai: a Kari Pályázati és Ösztöndíj

Bizottsága által elfogadott pontozási rendszer alapján. A Bizottság az alábbi

szempontok együttes mérlegelésével dönt:

- a pályázó tanulmányi eredménye;

- tudományos (diákköri) és egyéb közéleti tevékenysége; valamint

- nyelvtudása.

A pályázó az előzetes tartalmi bírálatot követően a kari szabályozás szerint a külföldi

partneregyetem oktatási nyelvén szóbeli meghallgatáson vesz részt. A végső döntést

a Kar dékánja hozza meg.

A bírálat során előnyt élveznek azok a hallgatók, akik nem vettek részt korábban az

Erasmus programban.

Azok a hallgatók, akik nem kapnak ösztöndíjat, de az együttműködésért felelős

intézet/tanszék kiutazásra javasolja őket, ösztöndíj nélkül is kiutazhatnak

önköltséges, ún. label hallgatóként, ha más forrásból fedezni tudják kiutazásuk és

kint tartózkodásuk költségeit.

A pályázatok elkészítésével kapcsolatos kérdésekben a kari koordinátor tud további

információval szolgálni.